Kitaplar

Kur

Kur'an'ı Nasıl Yaşadılar 

Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Allah'u Teala ( c.c ) tarafından insanlar arasından seçilip kutlu peygamberlik vazifesi ile görevlendirilen Hz Muhammed tüm insanlık için en güzel örnek ve alemlere rahmet kılınmıştır, Onun büyük ve örnek ahlakını, tepeden tırnağa ilmek ilmek dokuyan Kur'an ayetleridir ve bu örnek ahlakı, ticaret hayatından devlet yönetimine, diplomatik ilişkilerden savaş hukukuna, cami cemaat adabından akrabalık ...

 


40 Hadis 40 Ders

 

40 Hadis 40 Ders 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Aile kurumu ciddi bir felaketle karşı karşıya. Batılı aile neredeyse çökmüş durumda. Türkiye'de sağlam ve köklü bir geleneğe yaslanan aile kurumu da son yıllarda planlı ve sinsi bir şekilde tahrip ediliyor. Aile kurumumuzu ayakta tutan manevi değerler hızla erozyona uğrarken, batılı yaşam biçiminin beraberinde getirdiği olumsuzluklar aile hayatımızı sarstıkça sarsıyor. Böyle bir vasatta, aile k...

 


Tarih Bilinci

 

Tarih Bilinci 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Bilinmelidir ki, insanların ve toplumların geleceklerini ilahi mesaja göre şekillendirmeki tarihin akışına vahiyle müdahale etmek ancak ve ancak "Kur'ani tarih bilinci'ne sahip olmakla mümkün olacaktır. Genç öncüler, Kur'an'dan çıkarsayacakları "tarih metodolojisi" sayesindedir ki; toplumların kaderine hükmeden tarihsel yasaları yani "sünetullah"ı öğrenip bugünü anlayabilir ve geleceğe yön verebil...

 


Namaz Bir Tevhid Eylemi

Namaz Bir Tevhid Eylemi 

Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  Namaz; fiili bir dua ve niyaz, eyleme dönüşmüş bir tevhid, Allah huzurunda huşu ve hudu dolu bir boyun eğiş ve Allah'ın düşmanlarına karşı nefret dolu bir kıyam vebaşkaldırıdır Namaz, sürekli bir yüceliş ve yükseliştir: Münker'den Ma'ruf'a, kötülüklerden iyiliklere, zulumattan nur'a, tekebbürden tezellüle, dünyevilikten uhreviliğe, nefsin ve Şeytan'ın esaretinden ilahi hürriyete doğru bir yücel...

 


Kur
Kur'an'ı Nasıl Okudular? 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Hiç kuşku yok ki, vahyin bizzat muhatabı olan Allah Rasûlü (s.a.v.) ile birlikte, vahyin nazil oluşuna tanıklık eden, Kur'an ayetlerinin adeta gökten yağmur yağar gibi sağanak sağanak indiği ortamı teneffüs eden ilk nesillerin Kur'an'ın mesajlarını okuyup algılamaları ve Rabbimizin Kitab-ı Kerim'inde ebedileştirdiği üzere "semi'na ve eta'na: işittik ve itaat ettik" şuuruyla hemen uygulayıp hayatla...

 


Kur

 

Kur'an Ve Değişim 
Pınar Yayınları 
Yusuf Kaptan, Ali Şeriati, Abdullah Yıldız, Mustafa Aydın, Yıldırım Canoğlu, İbrahim Gharaybah,  


İndirilişinin 1400. Yılı Anısına Kur'ân Kitaplığı Dizisi İslâm da tüm eski geleneksel değerler gibi aşkınlığına bağlı olarak küresel değil, evrenseldir; hiçbir grubun, zümrenin malı değildir. İslâm tevhidi çizgide aşkın- evrensel değerler ihtiva etmektedir. Sözün kısası o bir potansiyel imkan alanıdır. Modern dünyada onun zikre değer imkanı sırf modern kültüre her haliyle ayak uydurabilmesi değild...

 


Oruç

 

Oruç 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Tevbe 112 ,ayetteki saihun (lafzen. gezginler .seyyahlar) tabirine müfessirlerin çoğu saimun yani 'oruç tutanlar' anlamını verirler, bazı alimler de terimin lügat anlamını tercih ederek onu az çok 'muhacirun' (zulüm ve kötülüğün egemen olduğu diyarı terk edenler) teriminin eş anlamlısı olarak tefsir ederler. Peygamberimiz 'ümmetimin seyahati oruçtur' hadisinden hareket edenler ise, seyahat'i ...

 


Kur

 

Kur'an'ı Nasıl Anladılar 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Hiç kuşku yok ki, vahyin bizzat muhatabı olan Allah Rasûlü (s.) ile birlikte, vahyin nazil oluşuna tanıklık eden, Kur'ân âyetlerinin adeta gökten yağmur yağar gibi sağanak sağanak indiği ortamı teneffüs eden ilk nesillerin Kur'ân'ın mesajlarını okuyup algılamaları ve Rabbimizin Kitâb-ı Kerim'inde ebedileştirdiği üzere "semi'nâ ve eta'nâ: işittik ve itaat ettik" şuuruyla hemen uygulayıp hayatlarına...

 


Haydi Namaza

 

Haydi Namaza 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Bir Müslüman genç olarak, namaza bakışınızı ve namazla ilişkinizi hiç sorguladınız mı? Namazlarınızı dosdoğru, devamlı ve huşü içinde yeni bilinçli olarak kılabiliyor musunuz? Yoksa, namazlarınızı savsaklayıp ihtimal ediyor yada adet yerini bulsun diye, sadece üzerinize bir borç olduğu için mi kılıyorsunuz? Niçin nama kıldığınızın, namazda neler söylediğinizin, Allah'a hangi konularda söz v...

 


Dua

Dua 

Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız


Dua; insanın kendisini hayatını ve çevresini değiştirmek için ciddi bir çaba göstermeden, kararlı ve ısrarlı bir mücadele vermeden yalnızca basmakalıp dua cümlelerini tekrarlayarak Cenabı-ı Hak'tan isteklerden bulunması değildir! Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bir kulun, sıkıntılarını Allah'a arzedip herşeyi O'na havale etmesi de değildir! Ne ki, günümüzde dua; üzerine düşen yükümlülü...
Balyoz ve Kalem

 

Balyoz Ve Kalem 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Bu kitapta: 28 Şubat süreci ve sonrasında meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelerle, yıllar sonra gün yüzüne çıkan darbe girişimlerinin nasıl bir tarihi denkleme oturduğunu gözler önüne serecek bir dizi bilgiyi, belgeyi, tespiti yorumu ve değerlendirmeyi bir arada bulacaksanız. Yine bu kitapta: Temelleri İttihat ve Terakki'ye kadar uzanan cuntacılık, darbecilik komitacılık geleneğini, Yöne...

 


Kur

 

Kur'an'ı Anlamaya Giriş 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız, Şemsettin Özdemir,  İnsan eğitimi, insan özellikleri dikkate almayı ve ona en uygun metotlar kullanmayı gerektiren bir faaliyettir. Ancak insanın kompleksliği, değişkenliği ve çok yönlülüğü, metotların tespitini ve uygulamasını zorlaştırır. Bu süreç, inanç ve zihniyet değişimini de içerirse, zorluk bir kat daha artar. İnsanın, zihinsel değişiminin sağlanması için yürütülmesi gereken tebliğ/ eğitim-öğretim faaliyet...

 


Hz. Şuayb

 

Hz. Şuayb 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Tarihin derinliklerinde kalmış olan Medyen ve Eyke'deki egemen sosyo-ekonomik düzenle çağımıza hakim olan küresel sistem arasındaki benzerlikler bir hayli şaşırtıcıdır. Kur'an'ın beyanından öğreniyoruz ki, Medyen ve Eyke'nin yönetici elitleri, çeşitli ticari hile ve sahtekarlık yöntemleriyle aşırı kâr sağlamayı, insanların mallarını gasp ederek haksız kazanç elde etmeyi bir alışkanlık haline getir...

 


Yusuf

 

Yusuf'un Üç Gömleği 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Biz, bu çalışmamızda; insanlık tarihinin en güzel, en hayırlı insanlarından Hz.Yûsuf'un(a.s) güzelliklerle dolu kıssasını, bugünün dünyasında yaşayan müminler olarak günümüze taşımaya gayret edeceğiz. Bunu da Yûsuf Aleyhisselam'ın hayatının üç önemli aşamasına işaret eden simgesel üç gömlek ekseninde çerçevelemeyi deneyeceğiz. Hz.Yûsuf'un çocukluk dönemini hatırlatan kanlı gömleğinin onun mazlûmiy...

 


Yol Haritamız Kur

 

Yol Haritamız Kur'an 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Ezeli ve ebedi hükümler içeren İlahi Kelam, dünya durdukça bitmeyecek olan bu hak-batıl kavgasının tarihsel arka planını, temel mantığını açıkladığı gibi; bu mücadelede batıl taraftarlarının uyguladıkları yöntemleri, takip ettikleri strateji ve taktikleri, kullandıkları söylem biçimlerini de bir bir açıklamaktadır. Keza Kur'ân, hak taraftarlarının bu mücadelede mutlaka uymaları ve uygulamaları ger...

 


Ramazanla Dirilmek

 

Ramazanla Dirilmek 
Pınar Yayınları 
Abdullah Yıldız,  


Ramazan bir rahmet ve bereket iklimi... Ramazan bir arınma ve dirilme mevsimi... Ramazan'da hayırlar ve hayırlı ameller, çalışmalar artırılır, günahlar ve kötülükler azaltılır, duâlar çoğaltılır. Bu nedenle Müslümanların bütün davranışları bu ayda birden değişiverir: Şehvet, kin, garaz, hırs yerini dua, zikir, şükür, hilm, acıma, yardımlaşma gibi duygulara bırakır; kalpler yumuşar, gönüller huz...

 Makaleler